johansyah amin <johan_ina@yahoo.co.id> menulis: >TipsAlamiMenurunkanKadarKolestrolTinggiTuesday,September30th2014.|KesehatanSekilasTentangKolestrolTipsAlamiMenurunkanKadarKolestrolTinggi,-Kolesteroladalahmetabolityangmengandunglemaksterol(bahasaInggris:waxysteroid)yangditemukanpadamembranseldandisirkulasikandalamplasmadarah.KolesterolMerupakansejenislipidyangmerupakanmolekullemakatauyangmenyerupainya.Kolesterolialahjeniskhususlipidyangdisebutsteroid.Steroidsialahlipidyangmemilikistrukturkimiakhusus.Strukturiniterdiriatas4cincinatomkarbon.Steroidlaintermasuksteroidhormonsepertikortisol,estrogen,dantestosteron.Nyatanya,semuahormonsteroidterbuatdariperubahanstrukturdasarkimiakolesterol.Hiperkolesterolemiaberartibahwakadarkolesterolterlalutinggidalamdarah.Tingginyakadarkolestroldalamtubuhmenjadipemicumunculnyaberbagaipenyakit.Polamakansehatmerupakanfaktorutamauntukmengghindarihalini.Akantetapi,tidaksemuakolestrolberdampakburukbagitubuh.HanyakolestrolyangtermasukkategoriLDLsajayangberakibatburuksedangkanjeniskolestrol[HDL]merupakankolestrolyangdapatmelarutkankolestroljahatdalamtubuh.Batasnormalkolesteroldalamtubuhadalah160-200mg.PenyebabKolestrolTinggiDalamDarahAdabanyakhalyangmenjadipenyebabataupemicutimbulnyakolesteroltinggidalamdarah.Penyebabmeningkatkannyakadarkolesterolpalingbanyakdisebabkanolehasupanmakananyangbanyakmengandunglemakjenuh,polahidupyangtidaksehatdantidakseimbang,gayahidupyangsalahdankebiasaanburukyangmenjadirutinitassehari-hari.Berikutiniada2faktorpentingyangmenjadipenyebabdarikolesterolyangsemakinmeningkat,diantaranyaadalah:FaktoryangtidakdapatdikontrolKeturunan:Apabilaadakeluargayangberkolesteroltinggi,makabesarkemungkinannyaanakmemilikibakatunutkmempunyaikolesterolyangtinggi,resikoadanyasuatugangguankesehatanbiasa6kalilebihbesarmenimpaanakdibandingorangtua.Usia:Setelahusia20,kolesterolcenderungmeningkat.Padapria,kolesterolakanmudahnaiksetelahumur50tahun.padawanita,kolesterolakanmudahuntuknaiksetelahmenopause.FaktorpenyebabkolestroltinggiMakanantelalubanyaklemakjenuh,sepertimentega,biskuit,danfastfood(makanansiapsaji)KelebihanberatbadanKurangberolahragaMerokokGayahidupyangtidaksehatStressDiabetesmellitusMinumkopiberlebihanDietyangsalahObesitasTipsAlamiMenurunkanKadarKolestrolTinggiDalamTubuhTipsMenurunkanKadarKolestrolTinggi,-Kolestroltinggimerupakanmasalahkesehatanyangseriusnamunseringkalidianggapremeholehbanyakorang.Banyaksekalidampakdanpengaruhkolestroltinggiyangakanberakibatburukatausampaifatalbagitubuhanda,salahsatunyaadalahdapatmenimbulkanberbagaimacampenyakit-penyakitberbahayasepertistrokedanseranganjantung.Adabanyaktipsmenurunkankadarkolestroltinggidalamtubuh,baiksecaraalamimaupunkimiawi.Untukmengetahuidenganjelaskadarkolestroldalamtubuhkitasebaiknyadiceksecaraberkala,kitadapatmelakukandengantespemeriksaankadarkolestroldarah,dimanadenganpemeriksaanakanmemberikandata-dataperkiraankadarkolestrolyangadadidalamtubuhkitayangberedardalamsirkulasidarahsehinggakitadapattahudanmelakukantindakanuntukmencegahataumengobatiterjadinyapenyakityanglainnya(degeneratif).degeneratifsepertipenyakitjantung,stroke,danberbagaimacampenyakitlainnyayangberhubungandenganpembuluhdarah.Caraterbaikdalammenurunkan,mencegahdanmenjagakestabilankolesteroldalamtubuh,halpertamayangkitalakukanadalahdenganmengurangikonsumsimakananyangmengandunglemakjenuhyangbanyakberasaldarisumberprodukhewani.Penyakitkolesterolmembawadampakburukbagitubuhdanmenjadisalahsatumediapenghantardaritimbulnyapenyakitlainsepertidiabetesmellitus,hipertensi,seranganjantung,strokedanpenyempitanpembuluhdarah.Adabeberapatipsuntukmenurunkankadarkolesteroltinggi,diantaranyaadalahMakanhavermurtdisaatsarapanpagidapatmenurunkankolesteroltinggi.Diperbolehkankonsumsitelurnamunhanyabagianputihtelursajayangbolehdikonsumsi.SusurendahlemakDiperbolehkanpulamengkonsumsidagingtanpakulit.Mengubahcaramasakyangtadinyamenggunakanminyakgorengdigantidenganminyakzaitunataudengancaradirebus.Jenismakananyangwajibdihindarisebagaisalahsatuupayauntukmenurunkankolesterol,seperti:Goreng-gorengandanMentega.Gantiminyakgorengdenganminyakzaitunatauminyakcanola.Gajihsapigajihkambingdaging,dansapiberlemak.SusuyangberlemaktinggisosisdanKejuKerang,kepiting,Udang,belutdansiputperludihindari.KuningtelurCumi-cumiTelurpuyuhOtaksapiSelaindengancaramenjagapolamakansehat,olahragateraturjugadianjurkanpenderitakolesteroltinggi.Olahragayangcocokbagipenderitakolesteroltinggiadalaholahragayangberhubungandengankardiosepertiaerobic,lariringandantreadmillseminggu3-5kali.Tidakmerokokdanmenghindariminumalkoholjugabisamembantumenurunkankolesteroltinggi.TipsAlamiMenurunkanKadarKolestrolTinggiTipsalamimenurunkankadarkolestroltinggiyangterbuktiefektifdanlebihpraktisdalampenyajiannyaadalahdengankonsumsiDeepSeaFishOilSoftgelmerupakanprodukgreenwolrdyangterbuatdariekstrakConcentratedfishoil(minyakikan),VitaminE.Mengadungbanyakkhasiatyangmampuuntukmenyembuhkanberbagaipenyakitsecaraalami.DeepSeaFishOilSoftgelmengandungPolyasamlemaktakjenuhtermasukEPAdanDHAyangkayaasamlemak,Omega3,Omega6,sertaVitEyangdiperlukandalamjumlahseimbanguntukpertumbuhanotakyangsehatdanpenurunkadarkolestroldalamdarah.Bagiandayangberminatdenganprodukkesehatanini,SILAHKANKLIKDISINI.Sekianpenjelasandantips-tipskesehatandarikami,SemogaTipskesehatandarikamibisasangatbergunadanbermanfaatuntukkesehatanandadankeluarga.TerimakasihTipsAlamiMenurunkanKadarKolestrolTinggi

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply